Cercetări

În conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, în România, sistemul național de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unităților și instituțiilor de drept public și de drept privat care au în obiectul de activitate cercetarea – dezvoltarea.

În sistemul național de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse diferite categorii de unități și instituții de drept public și de drept privat. Printre unitățile și instituțiile de drept privat, la art. 8 lit. d) din O.G. nr. 57/2002, sunt enumerate și „alte organizații neguvernamentale, fără scop patrimonial, care au ca obiect de activitate și cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite”.

Prin urmare, având în vedere prevederile art. 6 alin.(1) din Statut, Asociația ALAI România face parte din categoria organizațiilor neguvernamentale, fără scop lucrativ și este o instituție de drept privat ce efectuează activități de cercetare științifică.

În vederea realizării obiectului de activitate și a scopului pentru care s-a înființat, asociația își concretizează activitatea prin:

  • studierea legislației naționale, a Uniunii Europene și internaționale în domeniul dreptului de autor și conexe și efectuarea unor activități de cercetare în materie, în vederea implementării exacte a acesteia în dreptul intern;
  • efectuarea unor studii de drept comparat privind legislația și jurisprudența națională, a Uniunii Europene și internaționale și publicarea acestora în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale sau în alte publicații din străinătate;
  • prezentarea unor studii referitoare la legislația și jurisprudența națională în materie cu prilejul unor conferințe și seminarii naționale sau internaționale;
  • emiterea de opinii științifice la solicitarea autorităților publice (Parlament, Guvern, instanțe) ori a unităților private;
  • educație antiplagiat în România la toate nivelurile (elevi, studenți, cadre didactice, cercetători etc.);
  • organizarea de conferințe interne și internaționale, seminarii, dezbateri, simpozioane, mese rotunde, cursuri, schimburi bilaterale, expuneri sau orice acţiuni sau activităţi pentru promovarea legislației în domeniul drepturilor de autor și a drepturilor conexe în vederea protejării drepturilor autorilor și artiștilor interpreți sau executanți;
  • crearea de legături științifice în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe și a cooperării internaționale în domeniu.
  • participarea membrilor asociației la conferințe, congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice în ţară și străinătate ce au ca obiect dreptul de autor și drepturile conexe.