Statutul

STATUTUL
ASOCIAȚIEI ALAI ROMÂNIA
admis prin Încheierea civilă nr. 446 din 24.11.2021
a Judecătoriei sectorului 3 București

CAPITOLUL I – DENUMIRE

Art. 1– În toate documentele asociaţiei denumirea acesteia va fi ALAI România, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii asociaţiei eliberată de către Ministerul Justiţiei, cu nr. 192235 din 18.08.2021, iar în corespondență şi relaţiile internaţionale se va folosi aceeaşi denumire.

CAPITOLUL II – SEDIUL ASOCIAŢIEI

Art. 2 – Sediul asociaţiei este în Bucureşti, Bld. Mircea Vodă, nr. 35, Bl. M 27, sc. 1, et. 6, ap. 16, sectorul 3 şi poate fi schimbat în condiţiile legii, prin hotărârea Consiliului Director.

CAPITOLUL III – DURATA DE FUNCȚIONARE

Art. 3 – Durata de funcționare a ALAI România este nedeterminată în timp şi are la bază liberul consimţământ şi voinţa de asociere a membrilor ei, în vederea realizării scopurilor propuse.

CAPITOLUL IV – FORMA JURIDICĂ

Art. 4 – ALAI România este persoană juridică română, de drept privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial.

Asociaţia funcţionează conform legislaţiei române în vigoare, respectiv O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, cu completările și modificările ulterioare.

CAPITOLUL V – SCOPUL ASOCIAȚIEI

Art. 5 – Scopul asociației este de a proteja drepturile de autor și conexe prin studierea și promovarea legislației naționale în materie, precum și legislația Uniunii Europene și internaționale.

Art. 5.1 – Pentru realizarea scopului său, Asociația va colabora cu instituțiile și autoritățile naționale în domeniul drepturilor de autor și conexe, instituții de învățământ superior din România, cu alte asociații interne care au un scop similar, precum și cu persoane fizice, specialiști în această materie.

Art. 5.2 – În vederea realizării scopului său, Asociația va colabora, cu Asociația Literară și Artistică Internațională (ALAI), cu asociații naționale care fac parte din ALAI, precum și cu alte instituții, organisme sau asociații internaționale al căror scop este de a promova și apăra drepturile de autor și drepturile conexe.

Art. 5.3 – Asociația se poate afilia la alte asociații naționale sau internaționale care au un scop similar.

CAPITOLUL VI – ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI

Art. 6 – În vederea realizării obiectului de activitate și a scopului pentru care s-a înființat, asociația își concretizează activitatea prin:

 • studierea legislației naționale, a Uniunii Europene și internaționale în domeniul dreptului de autor și conexe și efectuarea unor activități de cercetare în materie, în vederea implementării exacte a acesteia în dreptul intern;
 • efectuarea unor studii de drept comparat privind legislația și jurisprudența națională, a Uniunii Europene și internaționale și publicarea acestora în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale sau în alte publicații din străinătate;
 • prezentarea unor studii referitoare la legislația și jurisprudența națională în materie cu prilejul unor conferințe și seminarii naționale sau internaționale;
 • emiterea de opinii științifice la solicitarea autorităților publice (Parlament, Guvern, instanțe) ori a unităților private;
 • educație antiplagiat în România la toate nivelurile (elevi, studenți, cadre didactice, cercetători etc.);
 • organizarea de cursuri, conferințe, seminarii, dezbateri, simpozioane, mese rotunde, schimburi bilaterale, expuneri sau orice acţiuni sau activităţi pentru promovarea legislației în domeniul drepturilor de autor și a drepturilor conexe în vederea protejării drepturilor autorilor și artiștilor interpreți sau executanți;
 • crearea de legături științifice în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe și a cooperării internaționale în domeniu;
 • favorizarea întâlnirilor personale între membrii asociației şi alte persoane cu activități similare din ţară şi din străinătate;
 • participarea membrilor asociației la conferințe, congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice în ţară şi străinătate ce au ca obiect dreptul de autor și drepturile conexe;
 • cooperarea cu Asociația Literară și Artistică Internațională (ALAI), cu alte asociații naționale care fac parte din ALAI, precum și cu alte instituții, organisme sau asociații internaționale al căror scop este de a promova și apăra
  drepturile de autor și drepturile conexe;
 • cooperarea cu instituții de învățământ superior din țară și din străinătate în vederea promovării și protejării drepturilor de autor și drepturilor conexe;
 • elaborarea unor proiecte şi programe pentru participarea la dezvoltarea științifică a drepturilor de autor și drepturilor conexe;
 • editarea tuturor tipurilor de pliante şi publicații pentru promovarea legislației naționale, a Uniunii Europene și internaționale în vederea protejării drepturilor de autor și a drepturilor conexe;
 • colaborarea cu autorităţile statului în domeniul drepturilor de autor și conexe, precum și cu alte instituții și organisme europene și internaționale;
 • acordarea de premii anuale celor mai valoroase lucrări publicate în domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe.

Capitolul VII – Patrimoniul inițial

Art. 7– La data constituirii asociației activul patrimonial este de 2.000 lei, constituit din aportul în bani al membrilor fondatori.

Capitolul VIII – Conducerea, administrarea și controlul asociației

Art. 8 – Conducerea asociației este asigurată de către Adunarea Generală alcătuită din totalitatea asociaților.

Adunarea Generală stabileşte politica şi activitățile asociației. Aceasta îl va desemna pe președinte, secretar şi cenzor, mandatul acestora fiind de 5 ani, cu posibilitate nelimitată de realegere.

Adunarea generală îl desemnează pe reprezentantul/ții asociației în Comitetul executiv al ALAI, înființată la Paris la 28 iunie 1878, pentru un mandat de 5 ani. Noi, membrii fondatori, îl desemnăm pe domnul Viorel Roș în calitate de președinte al asociației pentru un mandat de 5 ani, cu posibilitate de realegere. Totodată, în desemnăm pe dl. Viorel Roș să ne reprezinte în Comitetul executiv al ALAI pentru un mandat de 5 ani cu posibilitatea de a fi renumit pentru o perioadă nelimitată.

Adunarea Generală se întrunește cel puțin odată pe an și are drept de control permanent asupra Consiliului Director și al cenzorului.

La solicitarea a 2/3 din numărul membrilor asociației sau la cererea Consiliului Director se poate convoca Adunarea Generală Extraordinară.

Adunarea Generală poate avea loc și prin diverse mijloace electronice de comunicare directă la distanță iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociați inclusiv cu semnătură electronică extinsă.

Art. 9 – Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale.

Consiliul Director desemnează pe directorul executiv care poate fi numit și din persoane care nu sunt membri ai asociației. Directorul executiv este membru al Consiliului Director.

Consiliul Director este format din unsprezece (11) membri, aleși pentru un mandat de 5 ani, cu posibilitate nelimitată de realegere. Primul Consiliu Director al asociației este format din:

 1. Roș Viorel – președinte
 2. Jugastru Călina Felicia – vicepreședinte
 3. Bodoașcă Teodor – vicepreședinte
 4. Romițan Ciprian Raul – vicepreședinte
 5. Olteanu Edmond Gabriel – vicepreședinte
 6. Buta Paul George – vicepreședinte
 7. Livădariu Andreea – secretar
 8. Romițan Gheorghe – director executiv
 9. Savu Mariana – membru
 10. Ioana Vasiu – membru
 11. Gheorghiu Gheorghe – membru

Art. 10 – Gestionarea asociației va fi controlată de către un cenzor – colaborator extern atestat profesional, numit de Adunarea Generală, sau prin Comisia de cenzori (3 persoane), când asociația va avea peste 100 de membri.

Art. 10.1 – Noi, membrii fondatori, numim pe doamna Găvănescu Adriana, contabil autorizat, în calitate de cenzor a asociației.

Art. 10.2 – Noi, membrii fondatori, numim pe doamna Livădariu Andreea în calitate de secretar al Consiliului Director.

Art. 10.3 – Consiliul Director numește pe domnul Romițan Gheorghe în funcția de director executiv al asociației, pentru un mandat de 5 ani, cu posibilitate de renumire.

Capitolul IX – Membrii asociației

Art. 11 – Membrii asociației se împart în următoarele categorii:membri fondatori;

 • membri de onoare;
 • membri asociați.

a) Membrii fondatori sunt cei care au hotărât prin prezentul statut, înființarea asociației.

b) Membrii de onoare pot fi orice persoană cu cetăţenie română sau străină, recunoscută pe plan național sau internațional ca o personalitate marcantă în domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe. Titlul de membru de onoare se acordă de Adunarea generală, la propunerea Consiliului Director. Acest titlu le permite să participe la adunările generale și să facă diverse propuneri și sunt scutiți de la plata cotizației anuale de membru al asociației.

c) Membrii asociați sunt persoanele fizice de cetăţenie română, fără nici un fel de discriminare de rang, sex, rasă, limbă sau religie admise de lege și care desfășoară diverse activități în domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe sau persoane juridice legal constituite cu sediul în România, cum sunt: asociații, fundații, societăți comerciale sau organisme care desfășoară activități în această materie, și solicită în scris această calitate.

Persoanele juridice care solicită să primească calitatea de membru asociat al asociației trebuie să desemneze o persoană fizică care să-i reprezinte.

Art. 12 – Pentru înscrierea în asociație ca membru asociat este necesară o cerere scrisă (ADEZIUNE) adresată președintelui Consiliului Director cu mențiunea luării la cunoştinţă a statutului.

Cererea va fi discutată în prima ședință a Consiliului Director care va aproba sau va respinge admiterea solicitantului ca membru asociat. Persoana căreia i s-a aprobat cererea de admitere trebuie să plătească o taxă de înscriere de 200 de lei. Fac excepţie membrii fondatori, membrii de onoare și președinții de onoare, care sunt din oficiu membri ai asociației.

Membrii asociați trebuie să plătească o cotizație anuală de 100 de euro (în echivalent lei, la data plății) pentru persoane fizice și de 300 de euro (în echivalent lei, la data plății) pentru persoanele juridice române.

Plata cotizației anuale se va face până la data de 15 martie a anului în curs, pentru a se putea bucura de celelalte drepturi prevăzute de Statut pentru membrii Asociației.

Art. 13 – Calitatea de membru încetează:

 • la cererea scrisă a membrului asociației adresată președintelui Consiliului Director. Cererea va fi prezentată în primul Consiliu Director care va lua act de această demisie. Demisia intră în vigoare în ziua în care a fost notată și solicitantul va fi informat în scris;
 • prin excludere pentru neplata cotizației anuale timp de 2 ani consecutivi, după ce a fost notificat, în scris, de două ori. Hotărârea de excludere se ia cu majoritate simplă de voturi de către Consiliul Director;
 • prin excludere în cazul în care a fost condamnat definitiv la pedeapsa închisorii cu privare de libertate. Hotărârea de excludere se ia cu majoritate simplă de voturi de către Consiliul Director.
  Orice membru exclus care exercită și o funcție în cadrul organelor de conducere, administrare sau control a asociației își pierde acest statut de drept.

Art. 14 – Drepturile membrilor sunt:

 • să aleagă şi să fie aleși;
 • să aibă acces la informațiile privind activitatea organelor de conducere;
 • să beneficieze de toate formele de apărare, sprijin şi ajutorare ale asociației în demersurile sale ştiinţifice, precum şi la medierea unor contacte cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate în domeniu;
 • acordarea unor recompense materiale şi morale pentru activitatea desfășurată în asociație;
 • să li se acorde acces privitor la toate facilitățile pe care le oferă asociația (mass-media, publicitate, calculatoare, manifestări în domeniu etc.);
 • să renunțe la calitatea de membru.

Art. 15 – Obligații

 • să achite cotizația anuală (până la data de 15 martie a anului în curs), care este în cuantum de 100 de euro (în echivalent lei, la data plății), pentru persoane fizice și de 300 de euro (în echivalent lei, la data plății), pentru persoane juridice;
 • să respecte dispoziţiile prezentului statut;
 • să participe la activitatea asociației.

CAPITOLUL X – ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI

A. Adunarea Generală

Art. 16 – Adunarea Generală este forul suprem al asociației.

Art. 17– Adunarea Generală este organul de conducere și este alcătuită din totalitatea membrilor asociației. Adunarea generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director și al cenzorului.

Adunarea Generală stabileşte principalele direcții de acțiune activitățile asociației. Aceasta îl va desemna pe președinte, secretar şi cenzor, mandatul acestora fiind de 5 ani, cu posibilitate nelimitată de realegere.

Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenți jumătate plus unu din numărul membrilor asociației.

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi. Dacă adunarea generală nu este legal constituită la
prima convocare, o nouă convocare se face în cel mult 7 zile când adunarea generală se consideră legal constituită cu membrii prezenți. În acest caz hotărârile se iau cu o majoritate simplă de voturi din numărul celor prezenți.

Art. 17.1 – Adunarea Generală poate avea loc și prin diverse mijloace electronice de comunicare directă la distanță iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociați inclusiv cu semnătură electronică extinsă. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Un membru poate fi reprezentat de un alt membru la ședințele Adunării generale, în baza unei procuri (împuterniciri) a cărei formă și conținu va fi stabilit de Consiliul Director. Procura (împuternicirea) poate fi depusă în original la președintele Consiliului Director înaintea ședinței Adunării generale sau trimisă prin poștă, mijloace electronice sau fax.

Art. 17.2 – Adunarea generală se reuneşte, în sesiune ordinară, o dată pe an şi în sesiune extraordinară la cererea unei treimi din membrii Consiliului Director.

Art. 17.3 – Locul desfășurării Adunării Generale şi ordinea de zi se stabilesc de către Consiliul Director şi se aduc la cunoştinţa tuturor membrilor asociației cu cel puţin 10 zile înainte prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefon sau poștă electronică.

Art. 17.4 – Adunarea Generală are următoarele prerogative:

 • stabileşte strategia și obiectivele generale ale asociației;
 • aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanțul contabil;
 • aprobă descărcarea de gestiune care urmează să fie acordată consiliului director;
 • alege şi revocă președintele, vice-președinții şi secretarul asociației, precum şi cenzorul. Mandatul acestora este de 5 ani.
 • alege şi revocă membrii Consiliului Director;
 • poate, la propunerea Consiliului Director, să atribuie titlul de președinte de onoare unui membru, cu condiția ca acesta din urmă să fi exercitat funcția de președinte pentru o perioadă minimă de patru (4) ani și să fi acordat asociației servicii remarcabile;
 • hotărăşte cu privire la înfiinţarea de filiale;
 • modifică statutul asociației;
 • hotărăşte dizolvarea şi lichidarea asociaţiei şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare;
 • numește persoana care va semna procesul verbal al adunării generale;
 • orice alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 18 – La solicitarea a 2/3 din numărul membrilor asociaţiei sau la cererea Consiliului Director se poate convoca Adunarea Generală extraordinară.

Art. 19 – Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soțul sau, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot. Asociatul care încalcă dispozițiile menționate este răspunzător de daunele cauzate asociației dacă fără votul sau nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Art. 20 – Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii și ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă. Hotărârile adunării generale, contrare legii sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

Art. 21 – În intervalul dintre două adunări generale, activitatea asociației este administrată de Consiliul Director iar activitatea curentă va fi efectuată de un director executiv care va fi membru al Consiliului Director și împuternicit de
către acesta din rândul membrilor asociați sau poate fi din afara asociației sau un reprezentant al unei persoane juridice care este membru asociat al asociației.

B. Consiliul Director

Art. 22 – Consiliul Director este format din 11 membri:

 • preşedintele asociaţiei, care exercită şi funcţia de președinte al Consiliului Director, pentru un mandat de 5 ani, putând fi reales;
 • 5 vicepreședinți, pentru un mandat de 5 ani, putând fi realeși;
 • trei membri aleși de Adunarea Generală, pentru un mandat de 5 ani, putând fi realeşi;
 • secretarul asociației, pentru un mandat de 5 ani, putând fi reales.
 • directorul executiv, pentru un mandat de 5 ani, putând fi reales.

Art. 23 – Consiliul Director asigură administrarea asociației între două adunări generale. În acest scop, acesta se va întruni ori de câte ori este nevoie, adoptând hotărâri cu votul majorității.

Art. 24 – Consiliul Director poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță iar hotărârile acestuia pot fi semnate de membri, inclusiv cu semnătură electronică extinsă.

Art. 25 – Ordinea de zi a întrunirii va fi stabilită de preşedinte şi va fi adusă la cunoştinţa membrilor consiliului cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru întrunire. Hotărârile Consiliului Director se iau cu majoritate simplă de voturi. Consiliul Director se va convoca prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefon sau prin e-mail.

Art. 26 – Consiliul Director are următoarele competenţe:

 • numește un director executiv din rândul membrilor asociați sau poate fi un reprezentant al unei persoane juridice care este membru al asociației. Directorul executiv poate fi numit și din persoane care nu sunt membri ai asociației. Directorului executiv i se poate acorda o indemnizație lunară;
 • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli şi proiectul programelor asociației;
 • aprobă schimbarea sediului asociației în condiţiile legii;încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 • împuternicește pe preşedinte și pe directorul executiv să exercite activitatea curentă a asociaţiei, aceștia reprezentând asociaţia în relaţiile cu terţii;acceptă donațiile şi legatele făcute asociaţiei;
 • aprobă organigrama şi politica de personal a asociației.

Art. 27 – Hotărârile luate de Consiliul director în limitele legii și ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii consiliului director care nu au luat parte la ședință sau au votat împotrivă. Hotărârile Consiliului director, contrare legii sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii consiliului director care nu au luat parte la ședința acestuia sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

C. Cenzorul

Art. 28 – Cenzorul asigură controlul financiar al asociaţiei. În acest scop el va verifica, cel puțin odată pe an, modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei, întocmind rapoarte ce le prezintă Adunării Generale. Cenzorul poate să participe la ședințele Consiliului Director fără a avea drept de vot.

Art. 29 – În situația în care asociația are înscriși mai mult de 100 de membri, controlul financiar al asociației se va exercita de o comisie de cenzori formată din 3 membri, din care cel puțin unul va trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

CAPITOLUL XI – PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art. 30 – Veniturile asociației provin din:

 • cotizaţiile membrilor;
 • donații, sponsorizări sau legate;
 • taxe de înscriere în asociație;
 • dobânzi din depozitele constituite în bănci;venituri provenite din organizarea unor manifestări științifice (conferințe, seminarii, mese rotunde etc.);
 • venituri obținute de la bugetul de stat sau de la bugetul local;alte venituri prevăzute de lege;
 • bunurile mobile şi imobile ce vor fi achiziționate.

CAPITOLUL XII – DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 31 – Asociația se dizolvă:

 • prin hotărârea adunării generale;
 • prin hotărârea instanţei competente potrivit legii;
 • de drept, în cazul reducerii numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni, sau în cazul imposibilităţii realizării scopului pentru care a fost constituită.

Art. 32 –Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească în cazurile prevăzute de lege.

Art. 33 – Lichidarea va putea fi efectuată de persoane fizice sau juridice, care trebuie să fie lichidatori autorizaţi în condiţiile legii.

Art. 34 – Bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise unor persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

CAPITOLUL XIII – DISPOZIŢII FINALE

Art. 35 – Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile şi fundațiile, cu completările și modificările ulterioare.

Art. 36 – Pentru desfășurarea întregii proceduri de dobândire a personalității juridice a asociației împuternicim pe: Livădariu Andreea (…) sau pe Romițan Gheorghe (…).

Art. 37 – Prezentul statut a fost redactat în 3 exemplare, toate cu valoare de original.

Art. 38 – Drept pentru care noi, membrii fondatori ai ALAI România, semnăm prezentul statut.